Bønnens apostolat

Pavens intentioner 2016

Januar
Generel intention: Interreligiøs dialog

* At en oprigtig dialog mellem mennesker med forskellig trosretninger må frembringe fredens og retfærdighedens frugter.

Missionsintention: Kristen enhed
* At kristne må overvinde skel gennem dialog, broderkærlighed og Helligåndens nåde.

Februar
Generel intention: Omsorg for skaberværket
* At vi må tage godt vare på skaberværket – en gave, som er givet os gratis – og fremme og beskytte det til fremtidige generationer.

Missionsintention: Asien
* At der må bliver flere anledninger til dialog og møde mellem den kristne tro og Asiens folk.

Marts
Generel intention: Familier i vanskelighed

* At familier i nød må modtage den nødvendige støtte og at børn må vokse op i sunde og fredelige omgivelser.

Missionsintention: Forfulgte kristne
* At de kristne, som oplever diskrimination og forfølgelse på grund af deres tro, må forblive stærke og trofaste mod evangeliet, takket være Kirkens uophørlige bøn.

April
Generel intention: Småbønder
* At småbønder må modtage en retfærdig løn for deres dyrebare arbejdskraft.

Missionsintention: Afrikanske kristne
* At kristne i Afrika må bære vidnesbyrd om kærlighed og tro på Jesus Kristus i politisk-religiøse konflikter.

Maj
Generel intention: Respekt for kvinder
* At kvinder bliver respekteret og æret i alle verdens lande, og at deres afgørende bidrag til samfundet må værdsættes højt.

Missionsintention: Rosenkransen
* At familier, fællesskaber og grupper må bede Rosenkransen for evangelisering og fred.

Juni
Generel intention: Menneskelig solidaritet
* At ældre, marginaliserede og de, som ikke har andre, må finde anledninger til møde og samhørighed – selv i verdens storbyer.

Missionsintention: Seminarister og novicer
* At seminarister og alle, som indtræder i det gudviede liv, må få vejledere der fører evangeliets glæde ud i livet og med visdom forbereder dem på deres opgave.

Juli
Generel intention: Oprindelige befolkninger
* At de oprindelige befolkninger, hvis identitet og eksistens er truet, må blive vist behørig respekt.

Missionsintention: Latinamerika og Caribien
* At Kirken i Latinamerika og Caribien, gennem sin opgave, må forkynde evangeliet med fornyet energi og entusiasme.

August
Generel intention: Idræt
* At idræt må være en anledning til venskabelige møder mellem befolkninger, og at den må bidrage til fred i verden.

Missionsintention: Leve evangeliet
* At kristne må leve evangeliet og bære vidnesbyrd om tro, ærlighed og næstekærlighed.

September
Generel intention: Individet i centrum
* At enhver må bidrage til det fælles bedste og til at opbygge et samfund, der sætter mennesket i centrum.

Missionsintention: Evangelisering
*
At kristne må blive stadig mere bevidste om deres evangeliseringsopgave ved at tage del i sakramenterne og reflektere over Skriften.

Oktober
Generel intention: Journalister
* At journalister i deres arbejde altid må være motiveret af respekt for sandheden og en stærk etisk tilskyndelse.

Missionsintention: Verdensmissionsdagen
*
At verdensmissionsdagen i alle kristne fællesskaber må forny evangeliets glæde og ansvaret for at forkynde det.

November
Generel intention: Lande som modtager flygtninge
* At landene som tager imod et stort antal fordrevne mennesker og flygtninge, må opleve at deres solidariske anstrengelser vinder gehør.

Missionsintention: Samarbejde mellem præster og lægfolk
* At præster og lægfolk må samarbejde til tjeneste for fællesskabet i menighederne uden at give efter for fristelsen til modløshed. 

December
Generel intention: Børnesoldater
* At den skandaløse brug af børnesoldater må ophøre verden over.

Missionsintention: Europa
* At Europas befolkning må genopdage evangeliets skønhed, godhed og sandhed, som giver livet glæde og håb.

 

Pavens intentioner 2017

(I 2017 er intentionerne anderledes end de plejer at være. Vores opmærksomhed rettes på skift mod missionen og mod verden. Paven angiver et tema og så en forbøn med udgangspunkt i dette tema). 

Januar
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de kristnes tjeneste i menneskehedens vanskeligheder

- for at alle kristne, at de tro mod Herrens undervisning gennem bøn og næstekærlige handlinger vil stræbe efter at genskabe det fulde kirkelige fællesskab og samarbejde om at møde menneskehedens aktuelle udfordringer.

Februar
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på at tage imod mennesker i nød

- for alle de mennesker, der gennemlever prøvelser, især de fattige flygtninge eller marginaliserede, at de må modtage hjælp og trøst i vore menigheder.

Marts
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på forfulgte kristne

- for forfulgte kristne, at de må føle hele Kirkens støtte gennem forbøn og materiel hjælp.

April
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på de unge

- for de unge mennesker, at de vil svare gavmildt på deres kald og også overveje muligheden af at tjene Herren i præstedømmet eller ordenslivet.

Maj
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de kristne i Afrika, der vidner om fred

- for de kristne i Afrika, at de med den barmhjertige Kristus som forbillede må aflægge profetiske vidnesbyrd om forsoning, retfærdighed og fred.

Juni
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på at bekæmpe våbenhandelen

 - for nationernes ledere, at de vil tage effektive initiativer for at standse våbenhandelen, der rammer så mange uskyldige ofre.

Juli
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de mennesker der står den kristne tro fjernt

- for vore brødre og søstre, der har fjernet sig fra troen, at de gennem vores bøn og evangeliske vidnesbyrd, må genopdage Herrens tilstedeværelse, Han, der er rig på barmhjertighed og skønheden i det kristne liv.

August
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på kunstnere

- for kunstnere i vor tid, at deres værker, frugterne af deres talent, vil hjælpe os alle til at opdage skaberværkets skønheden.

September
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på sognene i missionens tjeneste

- for vore sogne, at de opflammede af iver efter at udbrede evangeliet må være centre for troens videregivelse og vidner om næstekærlighed.

Oktober
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på arbejderes og arbejdsløses rettigheder

- for arbejdsmarkedet, at alle må være sikret respekt og rettigheder, og at de ledige må få mulighed for at bidrage til opbygningen af det fælles bedste.

November
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på Asien

- for de kristne i Asien, at de ved at vidne om evangeliet i ord og gerning må fremme dialogen, freden og den gensidige forståelse, især i forhold til tilhængere af andre religioner.

December
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på de ældre

- for ældre mennesker, at de støttet af deres familier og de kristne menigheder må bidrage med deres visdom og erfaringer til videregivelse af troen og opdragelsen af nye generationer.