Pavens Globale Bønsnetværk (Bønnens Apostolat) - en måde at være kristen på

Bønnens Apostolat omfatter katolikker fra hele verden, som stræber efter at give deres liv en apostolisk retning. De forener sig selv og alt hvad de gør, med Kristi messeoffer, for på den måde at samarbejde med Jesus i hans frelsergeming for alle mennesker.

Medlemmer af Bønnens Apostolat følger et program som indeholder 5 punkter:

1. Eukaristien som det daglige offer

Kirken henter kraft i messen. Medlemmerne af Bønnens Apostolat opfordres derfor til at deltage i messen dagligt. Når dette ikke er muligt, ofrer de deres bønner, arbejde, glæder og sorger i forening med det hellige messeoffer. Dette kaldes det daglige offer.

Det daglige offer er ikke kun en bøn som hurtigt skal læses, men en kontinuerlig bøn som skal føre til en omvendelse af alle ens tanker, gerninger og lidelser og forenes med Jesu Hjertes stadige bøn for hvert menneskes frelse.

2. Andagten til Jesu Hjerte

Guds kærlighed som åbenbares i Jesu gennemborede hjerte inspirerer medlemmer af Bønnens Apostolat til at leve et apostolisk liv. Jesu Hjerte er et symbol på Guds grænseløse kærlighed til hele menneskeheden. Denne kærlighed vil medlemmerne besvare ved at hengive sig til Jesus og forny deres indvielse til Jesu Hjerte i det daglige offer. De vil på deres måde bidrage til at sprede Kristi kærlighed i verden.

3. Andagten til Maria

Katolsk åndeligt liv omfatter også andagt til Guds Moder da hun aktivt deltager i vor frelse og helliggørelse. I vort daglige offer beder vi med Maria, Herrens og Kirkens Moder, hvilket minder os om, dagligt at søge at efterligne hendes ånd og dyder. Vi opfordres også til dagligt at bede mindst et led af rosenkransen.

4. Hengivenhed for Kirken

Kirken er Kristi legeme, gennem hvilken Kristus frelser os. Så vidt vi har mulighed for det, tilbyder vi Kirken vore tjenester til apostolisk virksomhed. Eftersom vi indser bønnens betydning som grundlag for al kristen aktivitet bærer vi vort daglige offer frem for Pavens intentioner. Dermed hjælper vi Kirken til at formidle Kristi frelse og helliggørende kraft i verden.

5. En bønnens ånd

Frelse kan kun opnås gennem Guds nåde. Da alle kristne er kaldede til at deltage i frelsesværket er vi også kaldede til at bede om denne nåde. Bønnens apostle skal give sig tid til forskellige former for bøn og ikke mindst til meditativ læsning i bibelen. 

Hvorfor frembærer vi det daglige offer?

Det daglige offer er ikke kun en bøn. Det er en kærlighedsfuld helliggørelse af livet som deles op i dets daglige bestanddele. Offeret omfatter de daglige rutiner som arbejde, fritid, bønner og bekymringer og forenes med Kristi offer for at blive båret frem for Faderen. Ingen vil frembære en ond gerning for Gud, derfor lægger vi os på sinde at gøre et godt dagværk. Dette har en helliggørende virkning. Men gennem derudover at ofre alt til Jesu hellige Hjertes intentioner, Faderens ære og alle menneskers frelse, får dagen en apostolisk retning. Dette daglige offer omfatter, ligesom messen, hele verden. Samtidig som man udfører et intellektuelt eller kropsligt arbejde, giver kærligheden i hjertet den daglige gerning yderligere værdi.

De månedlige intentioner

Paven opfordrer os til hver måned at ofre vore bønner, arbejde, glæder og lidelser for forskellige intentioner. Disse intentioner, som paven personligt vælger, udtrykker nogle af Kirkens behov. Som Kristi stedfortræder på jorden ønsker Paven, at vi opmærksomt frembærer vore bønner og ofre for disse intentioner.

Når man frembærer det daglige offer for disse intentioner er man forenet med over 50 millioner mennesker i hele verden som beder for samme intentioner. Dette er en uselvisk bøn velbehagelig for Jesus, som tænker på Kirkens behov overalt i verden.

Hvordan kommer man med i Bønnens Apostolat?

Det eneste som er nødvendigt for at være med i Bønnens Apostolat er sammenfattet i 5-punkts-programmet, som er anført på anden side.

Pave Paul VI sagde følgende om Bønnens Apostolat: "Der findes næppe en mægtigere og mere lettilgængelig måde at lære og opmuntre de troende til at tænke i overensstemmelse med Kirken, hellige sig stadig bøn og hengive sig til apostolat."

"Igennem 150 år har Bønnens Apostolat skabt et dybt bønsfællesskab mellem millioner af troende. Vi kan ikke håbe på noget mindre for fremtiden. Foreningen må fortsætte at opmuntre så mange som muli t til at bede sammen med Faderen i Jesu navn og med den Hellige Ands nåde ifølge Kirkens intentioner."

(Pave Johannes Paul II)

Hvad kan Bønnens Apostolat gøre for dig?

1. Hjælpe dig til at udvikle et sundt, åndeligt liv, som er - centreret om Jesus

 - orienteret imod messeofferet

 - indstillet på at leve et ægte kristent liv

 - inspireret af Guds kærlighed til menneskeheden som den åbenbarer sig i Jesu Hjerte.

2. På en enkel og praktisk måde indbyder det til at - svare det kald til apostel, som du fik i dåben

 - udøve dit kristne præstedømme - påskønne messens plads i dit liv

 - give livet et kristent indhold og værdi, et liv i bøn, uselviskhed og vidnesbyrd.

3. Det bidrager til at gøre dit daglige liv til et offer af lovprisning og sone.

Bønnens Apostolat

Det daglige offer: Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse.

Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.

Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned.......

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen.

Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.