Privatlivspolitik for Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark

Denne politik beskriver hvordan Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark, håndterer persondata; hvem vi behandler data om, hvilke typer data vi behandler og hvordan vi behandler data.

Ansgarstiftelsen er ansvarlig for dine personlige data, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse EU’s forordning om beskyttelse af persondata af 27. april 2016, samt den danske lov om databeskyttelse af 17. maj 2018.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Jacob Messerschmidt
Adresse: Gammel Kongevej 15, 1610 København V
CVR: 67791819
Mail: Bispekontoret@katolsk.dk

 

Persondata – hvad er det?

Persondata er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Det vil altså sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person. Persondata er dine data, som du stiller til rådighed for os.

 

Hvem er vi?

Den katolske Kirke i Danmark består af en række forskellige sogne, menigheder og organisationer, der arbejder sammen om at udøve kirkens mission.

 

Hvad er behandling

Behandling er enhver handling eller række af handlinger som involverer brug af persondata, herunder indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse, videregivelse og deling.

 

Hvem behandler vi data om?

Vi anvender data om dig for at udøve sjælesorg og foretage sakramentale handlinger, for at udføre frivillige og karitative aktiviteter indenfor lovens rammer, for at opfylde vores juridiske og lovpligtige forpligtelser og for at sikre vores kontakt med dig og generelt sikre den service og de tjenester vi stiller til din rådighed.

Generelt indsamler vi:

1.      Data om medlemmer af Den katolske Kirke i bispedømmet København

2.      Data om modtagere af sakramentale handlinger

3.      Data om bidragydere/Kirkeskattebetalere

4.      Data om modtagere af nyhedsbreve og blade

5.      Data om ansatte i Ansgarstiftelsen

6.      Data om frivillige i Ansgarstiftelsen

7.      Data om legatmodtagere

 

Hvilke typer data behandler vi?

Vi behandler kun dine persondata til bestemte formål og vi behandler kun data om dig, der er relevant og tilstrækkeligt i forhold til formålet. Vi behandler altså ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

* Vi behandler navn, adresse, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger og, på baggrund af samtykkeerklæring, cpr-nummer på vores medlemmer.

* Vi behandler navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, cpr-nummer til civil indberetning, dato for sakramental handling (dåb, optagelse, førstekommunion, firmelse og vielse), evt. navn på vidner, dødsdato på afdøde medlemmer til personer, der modtager et sakramente.

* Vi behandler navn, adresse, kontaktoplysninger og cpr-nummer til indberetning til SKAT på vores bidragsydere.

* Vi behandler navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbreve samt navn og adresse til forsendelse af Katolsk Orientering og sogneblade.

* Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nummer, lønrelaterede oplysninger, billeder og i visse tilfælde oplysninger om strafferetslige forhold for at administrere ansættelse, indberette til SKAT, udbetale løn, samt oplyse om ansatte i vejviser og på hjemmesider.

* Vi behandler navn, adresse, kontaktoplysninger, billeder og i visse tilfælde oplysninger om strafferetslige forhold (børneattester) for at kunne administrere de frivilliges arbejde.

* Vi behandler navn, adresse, e-mailadresse, cpr-nummer og de oplysninger du eventuelt giver os for at kunne uddele legatportioner.

 

Hvordan behandler vi dine personlige data?

Vi er ansvarlige for at vi overholder vores retslige forpligtelser ved at sørge for, at personlige data er ajourførte; at de opbevares og slettes på en sikker måde; at vi ikke indsamler eller opbevarer store mængder af data; at vi opbevarer persondata på en sikker måde, og beskytter persondata fra tab, misbrug, uautoriseret adgang og offentliggørelse og ved at sikre at der er passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads til at beskytte persondata.

De data vi behandler om dig, vil for det meste blive betragtet som følsomme, alene pga. at vi, som kirke, behandler dine data, hvilket kan være en indikation på din religiøse overbevisning. Dette uanset om du er medlem af Den katolske Kirke eller ej.

Vi sørger for at dine data er korrekte og ajourførte
Vi sørger for løbende at opdatere dine persondata.

Vi beskytter dine data
Vi sørger for at dine persondata opbevares og behandles sikkert. Opbevaring sker i aflåste arkiver ligesom vores medlemssystem er sikret med NemId login. Vi sørger for at beskytte dine persondata mod tilintetgørelse, tab eller utilsigtet ændring, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi videregiver ikke dine data uden dit samtykke
Dine persondata vil blive behandlet fortroligt. De vil kun deles med tredjepart, herunder andre dataansvarlige, hvor det er nødvendigt for udførelsen af den dataansvarliges opgave, eller hvor du først har givet os dit forudgående samtykke. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi vil kun gemme dine data, så længe vi har et legitimt behov for det. Så længe du er medlem af kirken, udfører et hverv i kirken eller støtter kirken økonomisk vil vi gemme dine oplysninger. Nogle data er permanente og vil aldrig blive slettet, fordi vi er juridisk forpligtet til ikke at slette dem (dette gælder f.eks. data i ministerialbøgerne).

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til dine personlige data:

Når du udøver én eller flere af disse rettigheder, kan vi være nødsaget til, at få bekræfte din identitet, for at kunne behandle din anmodning. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Retten til at få adgang til dine persondata
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

*  Der er ingen gebyrer eller afgifter for den første anmodning, men yderligere ansøgninger til de samme data eller anmodninger der er åbenlyse grundløse, overdrevne eller bliver indgivet gentagende gange kan være underlagt et administrativt gebyr.

Retten til at få opdateret og ajourført dine data
Hvis de data, vi har på dig er forældede, ufuldstændige eller direkte forkerte, kan du oplyse os om dette og vi vil sørge for, at dine data bliver ajourført.

Retten til at få dine slettet dine data
Du har i nogle tilfælde ret til at få dine data slettet hos os. Hvis du mener, at de data vi behandler ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indsamlede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Det kan dog være, at vi ikke kan slette data, hvis vi f.eks. fortsat har en juridisk eller retslig forpligtelse til at behandle dine data.

Retten til begrænsning af – og indsigelse mod behandling af dine data
Du har ret til at anmode om, at vi begrænser eller helt stopper en ellers legitim behandling af dine data. Efter modtagelse af anmodningen vil vi kontakte dig og lade dig vide, hvis vi er i stand til at opfylde din anmodning, eller om andre juridiske eller retslige forpligtelser gør, at vi er nødsaget til at fortsætte behandlingen. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.

 

Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi holder denne politik under regelmæssig revision. Denne politik er senest opdateret den 23. maj 2018.