03.04.17 08:59 Alder: 1 year
Kategori: Biskoppens prædikener

Biskop Czeslaws prædiken i domkirken 2. april, 5. søndag i fasten


Foto: Shutterstock

Homilía en la Catedral de S. Ansgar. 5o Domingo de Cuaresmo 2 de abril del 2017

-----

Prædiken ved den spanske messe i domkirken - her på hhv. dansk og spansk:

Læsninger: Ez 37,12b-14   Rom 8,8-11   Joh 11,1-45

De sidste to søndage har vi i evangeliet hørt om, hvordan Jesus har grebet ind i menneskers liv og gjort det nyt. I søndags hørte vi om, hvordan den blindfødte fik sit syn igen. Med denne helbredelse ville Jesus ikke kun befri et menneske for et fysisk handicap, men også fortælle os, at vi ofte lider af en åndelig blindhed, som vi skal overvinde. Vi skal lære at se Guds sandhed, lære at se rigtigt på vore medmennesker og blive i stand til at erkende vore egne svagheder.

Søndagen forinden spurgte den samaritanske kvinde om konkret vand fra Jacobsbrønden; men i hendes dialog med Jesus blev det hurtigt både til længsel efter det levende vand og efter ham, som giver det, nemlig Kristus og til en omvendelse fra et liv, som ikke havde været, som det skulle.

Også i denne søndags evangelium hjælper Jesus mennesker i nød, måske den største og mest radikale, nemlig sorgen over at miste én, man holder af. Selv om vi ved, at vi alle skal dø, og at døden nogle gange kan komme som en befrielse, så betyder den dog for det meste en smertefuld ændring i vort liv, især hvis den kommer tidligt og uventet. Vi ved ikke med sikkerhed, hvor gammel Lazarus og hans søstre var; men meget tyder på, at de var i deres bedste alder, og derfor rammer Lazarus’ død også hans søstre særligt hårdt.

Selv om vi ved, at døden, når den først er indtrådt, ikke står til at ændre, så har vi sikkert ofte et hemmeligt ønske om, at den døde dog kunne vende tilbage. Dette ønske opfylder Jesus i Lazarus’ tilfælde, også selv om ingen måske havde nået at udtrykke eller tænke det.

Lazarus’ opvækkelse var ligesom Jesu andre mirakler et tegn på noget mere, på en overordnet virkelighed. I sin dialog med Jesus giver Marta klart udtryk for, at hun tror på opstandelsen. Trods sorgen over sin brors død er hun således ikke grebet af håbløshed. Med sin opvækkelse af Lazarus vil Jesus fortælle, at det at opstå fra de døde engang bliver til virkelighed for alle mennesker, og selv om Marta har en tro på opstandelsen, så bliver det for alvor først Jesu egen overvindelse af døden i hans opstandelse, som bekræfter denne tro og giver den indhold.

Ligesom vi kan have en tørst, som ikke er fysisk, og være åndeligt blinde, selv om vort syn ikke fejler noget, så kan vi også i åndelig forstand være døde, selv om vi er levende. I første læsning taler Gud godt nok om at åbne grave, men siger også, at han giver sin ånd, som gør levende. Det betyder nyt mod, en evne til at erkende, at Gud er til og dermed af, at der er håb og mening. I anden læsning taler Paulus om det samme. Han ender med at sige, at Gud, som oprejste Kristus, vil gøre vore dødelige lemmer levende, ikke kun i den kommende opstandelse, men også som en befrielse fra synd, afhængighed og modløshed.

Evangelisten Johannes kan godt lide at bruge billeder og symboler, at give dagligdags og materielle ting en stærk åndelig betydning. Det vigtigste ved Lazarus’ opvækkelse er naturligvis, at han bliver levende og dermed beviser Jesu magt over døden, fortæller at døden ikke har det sidste ord. Selv om Lazarus som alle andre mennesker skulle dø engang igen, så blev hans opvækkelse et stærkt tegn på håb om et evigt liv.

Ligesom vi kan opleve en forsmag på livet, når vi lever i troen på Gud, så kan vi også erfare en forsmag på døden ved at noget er kørt fast i vor tilværelse, at vi er slaver af synd og dårlige vaner og ligger under for modløshed. Vi kan være viklet ind i noget, som gør os ufrie, som tildækker vort ansigt. Selv om Lazarus’ linnedklæder var en banal del af begravelsesskikken, så symboliserer linnedstrimlerne den manglende frihed, en form for indelukkethed. Når Jesus siger til de mennesker, som overværer den dramatiske begivenhed ”Løs ham og lad ham gå,” så er det ikke kun for at lade Lazarus vende tilbage til livet, men også for at vise, at han på en anden måde er blevet befriet for bånd, der strammer og hindrer os i at leve frit.

Fastetiden er en opfordring til omvendelse og en chance for at få et nyt liv. Hvis vi har integreret troen på opstandelsen i vort liv, så ser vi den nok blot som noget, der engang skal komme, og som det er svært at danne sig et indtryk af. Nu er det dog sådan, at alt det, Gud har forberedt for os i den kommende verden, på én eller anden måde allerede her og nu skal kunne mærkes. I evigheden er der ikke længere noget, som gør os kede af det, som gør os til slaver, som gør os sløve og uengagerede. Det behøver der heller ikke at være, mens vi endnu lever på jorden. Den befrielse, som Kristus bringer os, skal nok være et tegn på livet i evigheden, men er ligeså meget noget, vi skal glæde os over i denne verden. Som kristne er vi kaldet til at vidne om en bedre verden som svar på menneskers modløshed; men også selv om vi ikke er modløse, så er der modgang og udfordringer, som ikke kan undgås, som minder os om verdens ufuldkommenhed. Derfor er forsmagen på liv og opstandelse også en hjælp til ikke at miste modet, til ikke at falde tilbage i dårlige vaner.

Som kristne har vi en samlet opfattelse af det, vi tror på. Vi har lært at se den røde tråd i frelseshistorien og trosbekendelsen. Alligevel har vi brug for i konkrete situationer igen at opleve og lade os overbevise om, hvad Gud gennem Jesus Kristus har gjort for os. På denne måde bliver vor tro beriget og vort håb styrket.

Amen.

-----

En los últimos dos domingos hemos oído en el Evangelio como Jesús ha acontecido en la vida de los hombres haciéndolo todo nuevo. El último domingo oímos como el ciego de nacimiento recuperaba la vista. Con esta curación Jesús no solo quería liberar a un hombre de una carencia física, sino que además nos quería hacer comprender que a menudo nosotros sufrimos de una ceguera espiritual que tenemos que superar. Tenemos que aprender a ver la verdad de Dios, aprender a ver correctamente a nuestro prójimo y ser capaces de reconocer nuestras propias debilidades.

Hace dos domingos le pidió a la Samaritana agua del pozo de Jacob, pero en su diálogo con Jesús este deseo de agua se trasmutó rápidamente en deseo del agua viva y de Aquel que provee tal agua, o sea Cristo mismo. Así mismo este deseo desencadenó la conversión de una vida que no había sido todo lo buena que se podía desear.

También en el Evangelio de este domingo Jesús ayuda a hombres que están en necesidad, tal vez la necesidad más radical, a saber, del que vive en la pena de haber perdido una persona amada. Aunque si bien sabemos que todos vamos a morir y que la muerte puede venir ciertas veces como una liberación, la verdad es que por lo general esta representa un doloroso cambio en nuestra vida especialmente cuando esta muerte llega pronto e inesperadamente. No sabemos con exactitud la edad que tenían Lázaro y sus hermanas, pero todo apunta a que estaban en la flor de la vida y por ello la muerte de Lázaro golpeó con violencia a sus hermanas.  

A pesar de que sabemos que cuando la muerte llega ya no hay camino de retorno, seguramente todos hemos experimentado a menudo un misterioso deseo de que el difunto pueda volver a nosotros con vida. En el caso de Lázaro Jesús cumple este deseo, a pesar de que nadie había podido expresarlo o siquiera pensarlo.

La resurrección de Lázaro fue como tantos otros milagros de Jesús un signo de algo más, de una realidad superior. De hecho, en su dialogo con Jesús, Marta expresa con claridad que ella cree en la resurrección. Ella, a pesar de la pena que experimenta por la pérdida de su hermano, no es presa de la desesperación. Con la resurrección de Lázaro, Jesús nos quiere ilustrar que llegará un día en que la resurrección de la muerte se convertirá en una realidad para todos los hombres y que, aunque ya Marta tiene fe en la resurrección, no será hasta que Jesús venza la muerte con su propia resurrección que esta fe y su contenido vengan confirmados.

Del mismo modo que podemos tener una sed que no es física y ser espiritualmente ciegos sin que por ello nuestra vista tenga algún problema, así mismo podemos experimentar a un nivel espiritual que estamos muertos, aunque sigamos con vida. En la primera lectura hemos escuchado que Dios quiere abrir nuestros sepulcros y además afirma que dará su espíritu que nos hace vivir. Lo cual significa un ánimo nuevo, la capacidad de reconocer que Dios es y que con ello será, que hay esperanza y sentido. En la segunda lectura Pablo nos recuerda lo mismo y concluye diciendo que Dios, que resucitó a Cristo, hará de nuestros miembros muertos miembros vivos, no solo en la resurrección venidera, sino que lo hará también como la liberación del pecado, de la adicción y del abatimiento.

Al evangelista San Juan le gusta usar imágenes y símbolos, y dar a las cosas de uso cuotidiano un fuerte significado espiritual. Por eso lo más importante de la muerte de Lázaro es sin duda que ahora vive, pero además de este hecho se recaba el poder de Jesús sobre la muerte, nos ilustra que la muerte no tiene la última palabra. Y a pesar de que Lázaro tendrá que morir una vez más siguiendo el cauce natural del ser humano, su resurrección se convirtió en un fuerte signo de esperanza en la vida eterna.

Así como podemos saborear un aperitivo de vida cuando vivimos en la fe de Dios, podemos igualmente saborear un aperitivo de muerte cuando se paraliza nuestra vida por culpa de la esclavitud al pecado y las malas costumbres y así sucumbimos al abatimiento. De hecho, podemos entrar en una situación que nos quita la libertad como si se nos cubriese el rostro. Tal cual Lázaro con la mortaja, la cual era un detalle banal de las tradiciones de la época, sin embargo, estas vendas vienen a significar la falta de libertad que se manifiesta a través de la cerrazón. Cuando Jesús dice a los hombres que presencian el dramático acontecimiento “Soltadlo y dejadlo andar”, esto no sucede solo para dejar a Lázaro volver a la vida, sino también para mostrar que en este acontecimiento todos hemos sido liberados de las ataduras que nos atan e impiden vivir libremente.

La cuaresma es una exhortación a la conversión y una oportunidad para recibir una nueva vida. Si integramos la fe en la resurrección en nuestra vida, y no la vemos solamente como algo que antes o después llegará y que es difícil imaginar cómo será. Sino que, al contrario, somos sabedores de que todo lo que Dios ha preparado para nosotros para la vida venidera, en un modo u otro se tiene que poder notar ya aquí. En la eternidad ya no habrá nada que nos entristezca, que nos haga esclavos, nos desaliente y nos haga perder el celo. Tampoco es necesario que vivamos esto aquí mientras vivimos en la tierra. La liberación que Cristo nos trae, que es un signo de la vida eterna, es algo más es algo que nos aporta la alegría de vivir en este mundo. Como cristianos tenemos una llamada a ser testigos de un mundo mejor que responda al abatimiento de las personas y aunque nosotros no estemos abatidos pueden siempre acontecer en nuestras vidas contrariedades y desafíos que se presentan como algo inevitable y que nos recuerdan la imperfección de este mundo. Por eso este aperitivo de vida y resurrección también es una ayuda para no perder el ánimo para no recaer en los viejos vicios.

Como cristianos tenemos una idea común de todo aquello en lo que creemos. Hemos aprendido a ver el hilo conductor en la historia de la salvación y en la profesión de fe. Sin embargo, necesitamos continuamente situaciones concretas que nos hagan experimentar y nos convenzan de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Y en tal modo se enriquece nuestra fe y se refuerza nuestra esperanza.

AMEN