Ægteskabsundervisning på skinner

Nyt materiale og nye retningslinjer skal styrke ægteskabsforberedelsen i bispedømmet.

Clara og Martin Riis Ottosen-Støtt

Som tidligere omtalt i KO har en gruppe af gejstlige og lægfolk efter flere års arbejde nu færdiggjort det materiale, der skal danne ramme for den kommende ægteskabsundervisning i bispedømmet. Resultatet foreligger nu i form af undervisningshæfter til hhv. parret og underviseren, og i begyndelsen af november så en dedikeret hjemmeside dagens lys. Også på andre områder er arbejdet skredet frem. Sideløbende med at bispedømmets præster på deres studieuge i september fik mulighed for at se og kommentere materialet, er man i sognene begyndt at rekruttere lægfolk, der skal fungere som undervisere – i god tid før det første pilotforløb starter op i Skt. Ansgars menighed til næste forår.

Nu, hvor vigtige milepæle altså er nået, har KO spurgt Clara og Martin Riis Ottosen-Støtt – som har siddet med i ’ægteskabstænketanken’ – om hvad de som ægtepar har kunnet bidrage med i processen.

”Som et yngre ægtepar har vi især kunne bidrage med en god fornemmelse for, hvad yngre par efterspørger, herunder problemstillinger, som knytter sig til samlivet og at det endelige materiale fik en sprogtone, der appellerer til dem”, forklarer Clara. Hun har også stået for at layoute undervisningshæfterne, og Martin har med sin viden om projektstyring og planlægning været med til at sikre, at den langstrakte proces er nået sikkert i mål.

En samlet pakkeløsning

Det nye ægteskabsmateriale er tænkt som et samlet forløb bestående af otte moduler, som hver især behandler vigtige emner og som parret skal have gennemgået for at kunne blive viet i en katolsk kirke. I forløbet indgår også en hel undervisningsdag (en lørdag), hvor parret møder andre par til gruppearbejde og udveksling af synspunkter/erfaringer.

”Som grundregel strækker forløbet sig over et halvt år”, forklarer Clara. ”Materialet er tænkt som en ramme, som kan suppleres med præstens og undervisernes egne erfaringer. En af tankerne er, at parret ikke skal haste igennem det, men afsætte den fornødne tid, så de får forberedt sig rigtigt grundigt”.

Undervisningsmaterialet rummer også øvelser, hvor parret skal perspektivere indholdet af det pågældende modul til deres egen hverdag og, så at sige, ’tvinge’ dem til at konfrontere hinanden med ting og situationer, som kunne give anledning til problemer i ægteskabet.

Undervisningsforløbet vil, når det officielt skydes i gang næste år, ske i et tæt samspil mellem sognepræst og lægfolk, hvor sidstnævnte fortrinsvis vil undervise i de moduler, der har med samlivet i ægteskabet at gøre, mens præsten primært vil undervise parret i de mere teologisk funderede moduler.

Fra pilotprojekt til obligatorisk forløb

Bispedømmet har ikke tidligere har haft fælles retningslinjer på området, og det nye ægteskabsmateriale har endnu ikke fundet sin endelige form. Hensigten er, at det løbende vil blive opdateret med de erfaringer, underviserne gør sig undervejs, herunder evalueringen af det første pilotforløb, der slutter næste efterår, samt tilbagemeldinger fra sogne, der allerede nu er begyndt at bruge dele af materialet i deres ægteskabsundervisning.

”Tænketanken har ønsket, at det bliver en løbende proces og at erfaringerne indlejres i fortløbende og årlige opdateringer af undervisningsmaterialet”, forklarer Martin.

På den dedikerede hjemmeside vivilgiftes.katolsk.dk kan vordende ægtepar læse mere indgående om forløbet og undervisningen, og tilmelde sig en af de ti kursus-lørdage, som vil blive afholdt rundt omkring i bispedømmet næste år. På hjemmesiden kan man også downloade supplerende tekster og finde den nyeste version af ægteskabsmaterialet.

Clara fortæller, at når pilotforløbet er færdigt i efteråret 2013 og evalueringen af forløbet har fundet sted, vil det – efter biskop Kozons ønske – blive obligatorisk at bruge for sognene i bispedømmet.

En problemknuser

På falderebet spørger KO Clara og Martin om deres oplevelse af arbejdet i tænketanken. Har det gjort dem klogere på samlivet i ægteskabet?

”Vi er uden tvivl blevet klogere på alle disse ting. Der er ting, vi ikke havde lært om eller været opmærksomme på i vores egen ægteskabsundervisning, især de mere teologiske aspekter”, forklarer Clara og tilføjer: ”Selv om vi havde et rigtigt godt forløb var der ikke et komplet og koordineret forløb, sådan som de nye retningslinjer lægger op til. Og vi er specielt glade for øvelserne i materialet, fordi de har været med til at afdække ting, som det kunne være svært at sætte ord på eller belyse problemstillinger, vi ikke selv havde berørt i vores undervisning”.