Kommende ægtepar skal på skolebænken

Det nye ægteskabsforløb bygger på et teamwork i dobbelt forstand.

Jakob Bang fra ’ægteskabstænketanken’

”Den nye norm i bispedømmet”. Sådan betegnede Jacob Bang det netop udkomne materiale til styrkelse af ægteskabsforberedelsen i bispedømmet. På pastoralrådsmødet på Magleås gav han på vegne af ’ægteskabstænketanken’ en levende og engageret gennemgang af gruppens arbejde og den proces, som nu er i gang for at forankre de nye retningslinjer i sognene.

Det nye ægteskabsmateriale og retningslinjerne blev introduceret for præsterne på deres studieuge i september, oplyste Jacob Bang, der til daglig arbejder med forandringsledelse. ”Det kan der også være brug for her. For nogle af præsterne var lidt skeptiske, måske især på grund af omfanget”. Men han understregede, at opgaven ikke skal løses af præsterne alene, men skal ske i et tæt samarbejde med lægfolk fra deres sogn.

De nye retningslinjer omfatter otte moduler og forløbet varer sammenlagt ca. et halvt år. ”Og det er obligatorisk for vordende ægtefolk at gennemgå kurset og afsætte den nødvendige tid”, pointerede han på vegne af gruppen, der har bestået af p. Allen Courteau, diakon Kaare H. Nielsen, Joke Bos fra Pastoral-Centret, ægteparret Clara og Martin Ottosen-Støtt og Jacob Bang.

Fire af modulerne gennemgås på en undervisningsdag (en lørdag, hvor også andre vordende ægtepar deltager), og der er allerede planlagt ti sådanne dage i 2013 rundt omkring i landet (tid og sted findes sammen med andre oplysninger på vivilgiftes.katolsk.dk).

Lang forberedelse er nødvendig

I den efterfølgende debat udtrykte pastoralrådets medlemmer stor anerkendelse af gruppens arbejde, men enkelte udtrykte en vis bekymring over det seks måneder lange forløb, idet de mente det kunne virke som en spærre for nogle par. Jacob Bang fastholdt, støttet af flere, at det var absolut nødvendigt med de seks måneders ’hjemmearbejde’ for at opnå en forsvarlig forberedelse til ægteskabet. Det blev desuden fremhævet, at det var godt for præsterne, at der nu findes faste retningslinjer på området, fordi ”de risikerer at komme under et betydeligt pres i enkelttilfælde for at se bort fra kravene”.

Biskoppen bemærkede, at det ikke er rigtigt, når det ofte fremhæves, at folk har gennemtænkt det, når de kommer for at blive gift. Det har de ikke altid. ”For mange er troen ikke en integreret del af livet, og det er de færreste, der har været igennem en egentlig trosovervejelse, når de vil giftes”, sagde han og sammenlignede det til en vis grad med den trosovervejelse, der skal finde sted i forbindelse med præstekaldet. ”Her lægges der jo også vægt på en grundig åndelig formation”.

Forløbet er et teamwork

Søndagen efter pastoralrådsmødet, den 25. november, lagde Skt. Pauls Kirke i Taastrup lokaler til det første møde for lægfolk, der sammen med præsten skal stå for undervisningen i sognene. Jacob Bang benyttede her lejligheden til at understrege, at de nye retningslinjer allerede er gældende og obligatorisk at følge, hvilket ikke alle deltagere var klar over.

”I ved lige så meget om emnet som præsterne, så derfor har I også et medansvar for at alle følger de nye retningslinjer, ligesom I også har pligt til at gøre opmærksom på, når nogle forsøger at slække på kravene”, sagde han til de atten deltagende lægfolk fra Fyn og Sjælland.

På mødet gennemgik nogle af forfatterne til de otte moduler i ægteskabsmaterialet – Benjamin Olivares, John-Erik Stig Hansen, Torben Riis og pastor Daniel Nørgaard – hvordan modulerne tænkes anvendt. Der blev også drøftet en række forhold omkring den praktiske gennemførelse af undervisningen – noget, deltagerne ikke fandt tilstrækkeligt belyst i det nuværende materiale.Erfaringer vil blive indsamlet og evalueret til brug i det videre forløb.

Jakob Bang rundede dagen op med at sige, at tilegnelsen og brugen af de nye retningslinjer i sidste ende handler om indstilling og attitude. ”Det her kommer ikke automatisk af sig selv. De par, der henvender sig til en præst skal føle, at de får en positiv modtagelse – omvendt skal præsten sende dem hjem med en helt konkret opgave; at forberedelsen til ægteskabet er en proces, der tager tid og kræver en aktiv indsats fra parrets side”.