Opdaterede retningslinjer for ansvarlig håndtering af Covid-19-tiltag i Den Katolske Kirke

(Opdaterede retningslinjer af 14. august 2021)

Kirkerne kan være åbne for andagtsøgende, og der kan afholdes offentlige gudstjenester, hvis følgende retningslinjer iagttages:

Af hensyn til risikoen for sig selv og andre må syge eller smittede ikke deltage i messerne. Ligeledes må præster ikke fejre offentlig messe, hvis de er smittede eller har symptomer på corona.

Ved indgangen skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Vievandskarrene skal fortsat være tomme.

Ved indgangen til kirken skal der så vidt muligt være alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt.

Det anbefales, at messedeltagerne foretager håndhygiejne inden messen. Dette bør der informeres om inden messen.

Antal af deltagere
I kirker, kapeller og menighedens øvrige lokaler er der ikke længere begrænsning på, hvor mange der må være samlet, dog højst op til 500 personer.

Dette gælder uanset, om der er tale om kirkelige handlinger eller andre øvrige aktiviteter i kirker, kapeller og menighedens øvrige lokaler.

Se desuden ”Menighedsaktiviteter for større forsamlinger”.

Rengøring og udluftning
Der bør fortsat ske rengøring og udluftning med gennemtræk efter hver gudstjeneste/aktivitet.

Hvis der afholdes flere gudstjenester, skal fælles kontaktflader rengøres mellem hver gudstjeneste.

Ved længerevarende aktiviteter med varighed på mere end to timer bør lokalerne tømmes for personer ca. en gang i timen, hvor der luftes ud i lokalet, gerne med gennemtræk.

Navnlig er hyppig rengøring af kontaktflader som dørhåndtag, gelændere mv. vigtig, ligesom det er vigtigt at sikre god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler. Recirkulation af luft i ventilationssystemer skal så vidt muligt undgås.

Sang
Der er ikke længere krav om øget afstand hvis der synges.

Hvis der skal synges, kan man bruge salmebøger. Det anbefales dog stadig at benytte fotokopierede sangblade, der kasseres efter hver gudstjeneste, hvis salmebøgerne skal benyttes igen indenfor det næste døgn.

Mundbind
Der er ikke krav om mundbind eller visir i kirker, kapeller eller menighedens øvrige lokaler, hverken når man står, går eller sidder.

Forhåndstilmelding
Forhåndstilmelding bør ikke længere være nødvendig.

Afstandsregler
Der er ikke længere et krav om, at holde hhv. en eller to meters afstand.

Man opfordres stadig til at holde afstand, hvor det er muligt.

Ministranter
De ændrede regler betyder, at det nu igen er muligt at benytte ministranter som sædvanligt.

Ministranterne skal spritte hænderne af umiddelbart inden messen.

Sakristan
Det forudsættes fortsat, at sakristanen vasker eller spritter hænder, før vedkommende berører de liturgiske genstande.

Kollekt
Der samles fortsat ikke kollekt ind under messen, men der kan stilles kurve til indsamling ved udgangen eller anvendes MobilePay.

Fredshilsen
Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.

Kommunion
Hostierne til menigheden bringes til alteret før messen. Offergangen bortfalder.

Den store hostie skal ligge på en patene for sig selv. Det anbefales, at præsten selv konsumerer den store hostie, og alene benytter små hostier ved kommunionsuddelingen.

Ved koncelebration dypper præsterne hostien i kalken.

For menigheden er der kun kommunion under én skikkelse.

Det anbefales fortsat, at kommunion kun modtages i hånden. Hvis der sker uddeling af kommunion i munden, bør dette ske i en selvstændig kø eller på anden vis adskilt fra dem, der modtager kommunion i hånden.

Præst og eventuelle kommunionsuddelere skal spritte hænderne af umiddelbart før og efter uddelingen.

Præster og kommunionsuddelere skal være særligt opmærksomme på ikke at berøre de troende under kommunionsuddelingen, og straks udføre håndhygiejne, hvis det sker.

Modtagerne af kommunionen bør fortsat komme frem bænk for bænk og går ud af bænkens ene side og ind ad den anden, hvor det er muligt. Man opfordres stadig til at holde afstand, hvor det er muligt.

Præsten eller en anden person instruerer om fremgangsmåden umiddelbart før kommunionen eller umiddelbart inden messen.

Menighedsaktiviteter for større forsamlinger
Større menighedsaktiviteter er aktiviteter med flere end 500 deltagere, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, en oplægsholder eller lignende.

Hvis der er flere deltagere til stede end 500 indendørs, skal aktiviteten overholde anbefaling om hygiejnetiltag m.v., samt krav om coronapas. Der er endvidere krav om klart adskilte sektioner med egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter, således at der ved indendørs aktiviteter oprettes sektioner á 1.000 personer.

Hvis der er flere til stede end 500 personer udendørs skal aktiviteten overholde anbefaling om hygiejnetiltag m.v., samt krav om registrering af deltagerne med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing. Ved udendørs menighedsarrangementer med flere end 2.000 deltagere er der endvidere krav om coronapas (kravet om coronapas for udendørs arrangementer med flere end 2.000 deltagere vil gælde indtil 1. oktober 2021).

Endelig skal der ved alle aktiviteter med flere end 500 deltagere udarbejdes en sundhedsplan.

Ansatte, der medvirker, tæller ikke med i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Toiletforhold
Der bør ikke være fælles håndklæder og sæbestykker på toiletterne, men derimod flydende håndsæbe og papirhåndklæder.

Tiltag ved symptomer på – eller bekræftet smitte af Covid-19
Det er myndighederne, der er ansvarlige for smitteopsporing af nære kontakter ( se nederst om Sundhedsstyrelsens definition på nære kontakter).

Det påhviler dog menighedsrådene at have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på Covid-19 som anført herunder:

a) Symptomer - Når en ansat, frivillig eller besøgende har symptomer på Covid-19:

· Er den ansatte, frivillige eller besøgende mødt op, sendes vedkommende hjem.

· Rengøring af eventuel arbejdsplads (kirkerum, sakristi, kontor mv.) iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

· Selvisolation er ikke nødvendig for andre, som har haft nær kontakt til personen, så længe denne ikke er testet positiv og det er derfor ikke nødvendigt at orientere eventuelle øvrige kolleger, frivillige eller besøgende.

b) Smittet - Når en ansat, frivillig eller besøgende er testet positiv for Covid-19:

· Rengøring af eventuel arbejdsplads iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

· Den ansatte, frivillige eller besøgende bliver uafhængigt af kirken kontaktet af Coronaopsporing (i Styrelsen for Patientsikkerhed), som hjælper med kontaktopsporing.

· Ansatte og frivillige kan eventuelt sammen med sognepræsten, menighedsrådsformanden eller en anden kontaktperson hjælpe med at identificere, om der er andre ansatte, frivillige eller besøgende, som kan kategoriseres som ”nær kontakt” – ellers foregår dette i regi af Coronaopsporing.

· I denne sammenhæng vil nære kontakter typisk være kolleger, andre frivillige eller mødedeltagere, defineret ud fra Sundhedsstyrelsens definition på nære kontakter.

· Orientér med den ansattes, den frivilliges eller den besøgendes samtykke nære kontakter i kirken og send dem hjem med henblik på testning.

· Overvej om der er grund til at orientere kolleger, andre frivillige eller besøgende, som ikke er nære kontakter. Det skal i så fald understreges, at anbefalingerne for nære kontakter ikke gælder.

c) Særligt for præster og diakoner

· Ved symptomer på Covid-19 bør præsten eller diakonen straks isolere sig selv fra andre og booke tid til en Covid-19 test på coronaprover.dk.

· Præster og diakoner bør være særligt opmærksomme på, om de er smittede. Hvis det viser sig, at der har været et smittet medlem til f.eks. en messe opfordres præster og diakoner til at få foretaget en test for en sikkerheds skyld.

· Hvis en præst eller diakon bliver testet positiv med Covid-19, skal han selvfølgelig følge de almindelige regler for personer med en positiv Covid-19 test.

· Menigheden må overveje om man skal skrive en nyhed på menighedens hjemmeside og/eller facebookside. Husk at præsten eller diakonen på forhånd skal give samtykke til, at det må meddeles, at han er smittet.

· Menigheden eller præsten må overveje om man kan finde en vikar til evt. messer mm. eller om disse skal aflyses. Alternativt kan menigheden arrangere, at der i stedet for messer fejres ordets liturgi.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på ne@katolsk.dk eller tlf. 30 54 21 18.

Niels Engelbrecht, Generalvikar
København den. 14. august 2021

---

Sundhedsstyrelsens definition på nære kontakter
Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en person, som er testet positiv for Covid-19, i perioden fra 48 timer før, personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt. Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik foretaget en positiv test.

Det er først, når en person, som du har været tæt på, er testet positiv for Covid-19, at du betragtes som nær kontakt.

Du betragtes som nær kontakt, hvis du har været i kontakt med en person, som er testet positiv for Covid-19 inden for ovennævnte perioder i følgende tilfælde:

· Du bor sammen med en smittet person

· Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

· Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)

· Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (fx ved samtale).

· Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

· Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb.

· Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.

· Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.