Pastoralrådsmøde 8.-9. juni 2024

På Severin Kursuscenter med udsigt over Lillebælt mødtes repræsentanter fra hele Danmark til Pastoralrådets 109. møde. Det blev nogle spændende dage med erfaringsudveksling, debat, messer og vedtægtsændringer.

Af Regitze Fuhrmann

I møderummet HIMMELEN blev pastoralrådets medlemmer budt velkommen af formand Lilian Kristensen og biskop Czeslaw, som indledte mødet med bøn. Nik Bredholt blev valgt som dirigent og styrede alle sikkert gennem dagen. Herefter fremlagde administrationschef Thomas Larsen regnskabet for 2023, som ligger tilgængeligt på katolsk.dk

Den synodale proces

Synodegruppen bestående af Nik Bredholt, Christian Noval og Stine Rørbæk Møller var inviteret til at fortælle om det synodale arbejde ude i menighederne. Ud fra spørgsmålet om hvordan menighederne aktivt kan udleve deltagelse, fællesskab og mission, var der sendt vejledning til en SWOT-undersøgelse ud, som menighederne kunne gøre brug af. Det havde flere menigheder gjort, og derfor drøftet styrker, svagheder, muligheder, udfordringer/trusler og konkrete idéer, som også havde ført til nogle beslutninger for tiden frem. Materialer og resultater fra undersøgelsen vil blive tilgængelige på www.katolsk.dk/2/2/synode i den nærmere fremtid.

Familiekirke i Sankt Annæ Kirke på Amager

Dagen bød også på gruppearbejde om arbejdet med familier i Kirken. Derfor var en familie fra Amager inviteret til at fortælle om deres erfaringer med at afholde familiekirke. Familien måtte dog i sidste øjeblik melde afbud pga. sygdom, så i stedet trådte Milena Chahade fra Sankt Annæ Kirke heldigvis til og fortalte om Familiekirke på Amager.

Én søndag om måneden holder Sankt Annæ Kirke familiekirke for børn og deres familier i sognet, hvor der sagtens kan komme 50 børn. Børnene deltager aktivt i messen og får lov til at være i centrum. Gruppen, som står for Familiekirke, bruger meget tid på at forklare børnene, hvorfor messen er vigtig, og det har betydet, at børnene er meget glade for at være med. Efter messen er der mad, lege og fællesskab for alle, både børn og voksne.

Sr. Teresa, som er med til at stå for Familiekirke, har brugt meget energi på at samle folk og vise dem, at der sker gode ting i kirken. Det har haft en stor betydning for succesen.

Pastoralrådets fokus på familier

Efter en god frokost blev der taget hul på gruppearbejde blandt pastoralrådsmedlemmerne, som blev samlet op i plenum til sidst. Der blev drøftet udfordringer og muligheder, og delt masser af erfaring med arbejdet med familier og børn ude i kirkerne. Et tiltag, som gik igen i mange grupper, var familiemesser og familiegrupper. Det fungerer godt, de steder hvor det foregår, og familierne er glade for det. Udfordringen i nogen sogne er dog, at der er for få familier. Der kan også være sproglige barrierer, ligesom den generelle mangel på frivillige er en udfordring. Der blev dannet en gruppe, som arbejder videre med emnet.

Himmelske Dage og Lad os tale om tro

Selvom programmet var fyldt godt ud, blev der både tid til tidebøn og messe i løbet af dagene. Lørdag aften sluttede med en dejlig middag med god tid til snak ved bordene og efterfølgende fortalte diakon Kaare Nielsen om Himmelske Dage i 2025, og Michael Wandt Laursen fra Frikirkenet var også på besøg og fortælle om det økumeniske projekt Lad os tale om tro, som Den katolske Kirke også er med i. Mere information om begge dele vil komme her på katolsk.dk i løbet af sommeren.

Rådets selvforståelse

Georg Høhling havde forud for mødet stillet forslag om ændring af retningslinjer for tilrettelæggelse af pastoralrådets møder samt forslag om ændring af Pastoralrådets vedtægter § 2. Georg Høhling motiverede sit stillingsforslag og det samme gjorde formand Lilian Kristensen efterfølgende på vegne af forretningsudvalget. Forslaget var stillet ud fra et ønske om at fremme medlemmernes selvforståelse af at være mere givende subjekter end modtagende objekter til pastoralrådsmøderne. Forslagene blev livligt drøftet og derefter blev begge forslag vedtaget ved skriftlig afstemning.

Biskoppens beretning

Biskoppen startede sin beretning med at gennemgå de nye præsteforflyttelser og -udnævnelser. Det er altid en kompliceret opgave, da meget skal gå op og falde på plads. Der er stadig nogle ting, som ikke er afgjort helt endnu, men forhåbningen er, at alle præster er på plads de nye steder til august.

Der er nu 13 præstekandidater, der forbereder sig på præsteseminariet. Der er aktuelt ingen danskfødte præstekandidater, så der er fortsat brug for forbøn for præstekaldet.

DUK har ingen præst tilknyttet lige nu, men præsterne i Bispedømmet er klar over behovet og prøver at assistere DUK så godt de kan.

På Færøerne er der ved at ske meget store forandringerne, da de sidste søstre er ved at forlade Færøerne nu. Da der ikke er nogen fastboende præst på Færøerne, er det et ekstra stort tab, at søstrene nu rejser.

En udvidelse af kirken er i gang i Herning, da der er brug for mere plads, og forventes afsluttet til februar.

Biskoppen gav herefter en redegørelse af den kommende revision af trossamfundsloven, som kan komme til at betyde en skærpelse. Der er mange opmærksomhedspunkter allerede, som gør det svært at være kirke i Danmark, både i forhold til revision, udenlandske gæster og talere og kurser for at få vielsesbemyndigelse, men Danske Kirkers Råd arbejder meget intensivt for en graduering af lovene og svækkelse af de mest skrappe bestemmelser.

”Katolicismen” og valfart til Rom

Sidste punkt på programmet var et oplæg om Pastoral-Centrets nyeste bogudgivelse ”Katolicismen” af den amerikanske biskop Robert Barron. Leder af Pastoral-Centret Marcelino Gauguin fortalte begejstret om Barron og udgivelsen, som er blevet taget rigtig godt imod og sælger godt. Den kan købes på katolsk webshop.

Under eventuelt kom generalvikar Niels Engelbrecht med en invitation til alle om at deltage i en nordisk valfart til Rom d. 30. januar til 6. februar i anledning af jubelåret 2025. Alle valfartskirker i Rom skal besøges og der arbejdes på en paveaudiens. Der vil også blive et besøg til Katakomberne og meget andet. Det fulde program bliver offentliggjort på katolsk.dk, når det er færdigt.

Stor tak til alle deltagere og bidragsydere, og en særlig tak til Jacob Messerschmidt for at tage godt hånd om hele weekenden!