Skærpede restriktioner for gudstjenestelivet mv.

Kære troende,

Som forventeligt har de øgede covid-19 smittetal bevirket, at de allerede gældende restriktioner skærpes med nye tiltag, som ifl. pressemeddelelse fra kirkeministeriet af dd. er varslet til at gælde fra søndag den 19. december 2021 kl. 8.00. Både de nye og de allerede gældende tiltag opret- holdes indtil videre til den 16. januar 2022.

Skærpelsen består i følgende, som gælder med messer, andre kirkelige handlinger og øvrige menighedsarrangementer:

- Det tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned/knæler, og 1 deltager pr. 4 kvm. gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige står op.

- Mundbind er obligatorisk for personer over 12 år uanset antal deltagere. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned eller kortvarigt står op som del i en ceremoniel aktivitet. Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal ikke bære mundbind under udøvelse af ceremonien.

- Kravet om coronapas videreføres, hvis der er adgang for mere end 100 personer.

- Der skal opsættes informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter om krav om coronapas, mundbind og begrænsning af deltagerantallet samt om muligheden for bortvisning.

Endvidere gælder der særlige anbefalinger for gudstjenester juleaftensdag:

- Der bør gøres en indsats for at regulere trafikken ved ind- og udgang og for at undgå sammenstimlen uden for kirken.

- Det anbefales, at der er sørget for siddeplads til alle inden for det ovenfor nævnte arealkrav og for, at alle deltagere hjælpes hurtig på plads.

- Hvis der er flere messer eller gudstjenester bør der være fokus på udluftning.

- Kor- og kirkesangere opfordres til at holde en indbyrdes afstand på ca. 2 meter.

Som i bispedømmets hidtil gældende retningslinjer anbefales kommunion i hånden.

Ved uddeling af kommunion i munden skal de, der modtager Herrens Legeme på denne måde gøre det i en særlig kø eller modtage kommunionen som de sidste. Ved evt. berøring af mund eller hænder skal kommunionsuddeleren spritte sine fingre af. Desuden skal kommunionsuddelerne som hidtil spritte hænderne af inden uddelingen.

Desuden er vievanskarrene fortsat tomme, det fornødne antal hostier til kommunionen anbringes ved altret før messen, fredshilsen bringes til udtryk uden fysisk kontakt og kollekt indsamles via MobilePay eller kurve ved udgangen.

Kirkeministeriets bekendtgørelse vedrørende de skærpede restriktioner foreligger endnu ikke, så der tages forbehold for eventuelle ændringer. Vi anser det dog for vigtigt, at nærværende ret- ningslinjer udsendes allerede nu, da ikke mindst iværksættelsen af en tilmeldingsordning p.gr. af det begrænsede deltagerantal og evt. annoncering af ekstra messer kræver en del forberedelse.

Det bliver således atter en jul med mærkbare begrænsninger, om end ikke så strenge som sidste år, og vi kan glæde os over, at der ikke er sat nogen tidsbegrænsning på fejringen af vore gudstjenester. De nye restriktioner vil give ekstra arbejde, som jeg håber, alle involverede parter finder hjælp og overskud til.

I håbet om, at ovennævnte retningslinjer vil være tilstrækkelige, og der ikke vil komme yderligere indskrænkninger sender jeg de bedste ønsker om åndeligt righoldige og vellykkede helligdage.

København, den 17. december 2021

+ Czeslaw