Vision for bispedømmet

En kort beskrivelse af projektet:

  • Sognestrukturen. Det er af væsentlig betydning, at der arbejdes videre med sognestrukturen i bispedømmet med henblik på at skabe større enheder og opnå mere tværgående samarbejde, dels for at udnytte stordriftsfordele, dels for at etablere højere grad af samarbejde mellem præsterne m.fl.
  • Fastlæggelse af ensartet politik vedrørende fremmedsprogede grupper (skal udskillelsen fortsætte/udbygges, eller skal de, der forstår dansk, fortrinsvis integreres i deres respektive sogne, og skal de fremmedsprogede grupper bevare hel eller delvis selvstændig økonomi).
  • Den katolske Kirkes synlighed i det danske samfund skal øges. (Emnet vedr. også arbejdsgruppen vedr. evangelisering).
  • Styrkelse af de katolske skolers omsats over for katolske elever (for at bevare dem som praktiserende katolikker).

Mål/succeskriterier:

  • Færre sogne, større enheder, mere tværgående samarbejde fx om administrative opgaver for at opnå stordriftsfordele. Tidsfrist: En given dato i denne pastoralrådsperiode fastsat efter plenumdrøftelse. 
  • Afklaring af spørgsmålene i denne pastoralrådsperiode. Målene skal så vidt muligt formuleres som målbare og tidsbestemte.
  • Der søges - i samarbejde med arbejdsgruppen vedr. evangelisering - opstillet målbare kriterier for forbedringer på området, således at det i 2013 kan konstateres om der er sket forbedringer.
  • Henstillinger til skoleledelserne om fx at søge ansat flere praktiserende katolikker som lærere. Mere samarbejde mellem skolerne, så erfaringerne fra de mest succesrige kan gavne alle skoler. Der er også her behov for samarbejde med arbejdsgruppen vedr. (ny)evangelisering.

 Hvordan skal det afgøres om målene er nået:

For de operationelle herunder tidsbestemte mål ved vurdering i pastoralrådet eller forretningsudvalget. For de mål, der vanskeligt kan måles ved tilkendegivelse fra medlemmerne om, hvorvidt udviklingen går i den besluttede retning.

Hvordan vil projektgruppen samarbejde mellem PR-møderne:

Om fornødent ved skriftlig eller telefonisk kontakt.

Tidsplan for projektet:

Der henvises til afsnittet om mål/succeskriterier. Det er for gruppen væsentligt at emnerne snarest drøftes i plenum, da det er afgørende, at der arbejdes i en retning, som et flertal af de stemmeberettigede medlemmer ønsker. Gruppen har ingen fornemmelse af, i hvilken udstrækning der er enighed om emnernes vigtighed.

Ledere af projektgruppen: Peder Schramm / Henrik Ledertoug. Sekr.: Huy Minh Hoang

Opdat. 10.06.2013: Afrapportering på PR-møde dem 8.-9. juni