Kirkeskat som kildeskat

Efter flere års forberedende overvejelser og drøftelser i organer, der repræsenterer både kirkefolk og gejstlighed, har Den katolske Kirke i Danmark officielt fremsat ønske om en ordning, der indebærer, at katolikkers betaling af kirkeskat til Den katolske Kirke kommer til at foregå på en måde, der overordnet svarer til, hvad der er tilfældet for medlemmerne af Den danske Folkekirke, nemlig som led i det almindelige kildeskattesystem og uden fradragsret for betalt kirkeskat.

Den katolske Kirke betragter indførelsen af en sådan ordning som udtryk for en naturlig udvikling i overensstemmelse med en alment anerkendt lighedsgrundsætning. Man peger i den forbindelse også på, at noget tilsvarende med denne motivering blev indført i Sverige for godt seks år siden, og at også andre lande har ordninger, der trods indbyrdes forskellighed dog har det til fælles, at staten i så henseende forskelsløst yder alle kirker og trossamfund den samme service.

Det er en selvfølge for Den katolske Kirke, at en sådan ordning ved indførelse i Danmark må stå åben for alle trossamfund, der selv ønsker det, og som lever op til relevante vilkår. Den katolske Kirke har derfor forelagt sagen for de øvrige kirker inden for rammerne af Danske Kirkers Råd. 

 

Læs mere om forløbet med at indføre kildeskat i følgende dokumenter: 

 

En kortfattet fremstilling af forslaget

Print tilmelding