Medlemsregister

I forbindelse med den løbende opdatering af Kirkens medlemsregister opfordres katolikkerne til at oplyse deres cpr-nummer samt tilsvarende numre for deres børn.
Det kan bl.a. ske ved at udskrive de blanketter, som er nævnt nedenfor, udfylde dem og enten aflevere dem til sognet eller sende dem til Katolsk Bispekontor, Gammel Kongevej 15, 1620 København V.

Brug følgende blanketter:
- enten:
     a. Registreringsblanket til voksne
- eller:
     b.1 Familieblanket med ekstra side til børn
     b.2 Ekstra side til familieblanket

Du kan også læse den officielle information til katolikker om Kirkens medlemsregister. Samme information findes også på engelsk, polsk eller vietnamesisk.

Indsend udfyldte blanketter pr. brev til Katolsk Bispekontor, Gammel Kongevej 15, 1610 København V.
 
Ønsker du yderligere informationer, så læs artiklen 'Adressevask - Hvad er det?' Det er en artikel fra Katolsk Orientering, som nærmere motiverer ønsket om en opdatering af medlemsregistret
 

Information til katolikker om Kirkens medlemsregister i Danmark

Den katolske Kirke i Danmark har et elektronisk medlemsregister over alle medlemmer med oplysning om bl.a. deres navn, adresse, fødselsdato og eventuelt cpr-nummer.

Oplysningerne er til brug for sognepræsternes arbejde, fremsendelse af information og distribution af Katolsk Orientering, adressevedligeholdelse, betaling af kirkeskat, kirkelig statistik m.v.

Endvidere har medlemsregistret en kirkebogsafdeling, som er tænkt efterhånden at skulle erstatte de håndskrevne kirkebøger, som forefindes i enhver menighed. Den elektroniske kirkebog vil indeholde oplysninger om dåb, firmelse, 1. kommunion, optagelse i Kirkens fulde fællesskab, vielse, dødsfald og andre kirkelige handlinger. Ligeledes er det muligt at registrere, hvilke tjenester i Kirken et medlem har.

En særlig afdeling i medlemsregistret indeholder oplysninger om medlemmernes kirkeskatteforhold og fradragsberettigede gaver. Disse oplysninger er strengt fortrolige, og kun de ansvarlige på bispekontoret for kirkeskatten har adgang til dem. I de tilfælde, hvor et medlem har tegnet 10-års kontrakt med Kirken, er bispekontoret forpligtet til at indberette til SKAT, hvis kontrakten ikke overholdes. Kirken er endvidere forpligtet til årligt at indberette betalte beløb til SKAT, medmindre vedkommende medlem inden det pågældende kalenderårs udgang har pålagt bispekontoret ikke at foretage indberetning.

Medlemsregistrets oplysninger om Kirkens medlemmer er kun til brug for præsternes pastorale ar-bejde og for bispekontoret som organ for bispeembedet. En sognepræst og de af ham betroede medarbejdere har adgang til ovennævnte oplysninger, for så vidt det drejer sig om medlemmer af deres menigheder; undtaget er dog oplysninger om størrelsen af medlemmernes kirkeskat og af andre til bispekontoret indbetalte beløb.

Medlemsregistret føres primært i menighederne af præsten og de af ham betroede medarbejdere og er således menighedens elektroniske medlemskartotek. Bispekontorets særlige medarbejdere registrerer alle de oplysninger, der tilgår kontoret, samt overvåger registret i sin helhed. Det er også bispekontoret, der giver adgang til brugerne af registret. Adgangen er strengt personlig og må ikke videregives til andre. Det er generalvikaren, der er registeransvarlig overfor myndighederne.

Bispekontorets medarbejdere, sognepræsterne og deres medarbejdere har ubetinget tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive eller udnytte følsomme oplysninger om medlemmerne i henhold til dataloven.

Du har mulighed for at få kendskab til de oplysninger, som Kirken har registreret om dig, ved at henvende dig til din sognepræst. Måtte de oplysninger, der er registreret om dig, ikke være korrekte, vil de blive rettet efter at vi er blevet gjort bekendt med det.

København, den 19. maj 2008

Lars Messerschmidt
generalvikar (Emeritus)