Sygdom og død

De syges salvelse

 

Enhver alvorlig sygdom, også selvom den ikke er livstruende, kronisk svaghed og fremskreden alderdom berettiger til at modtage dette sakramente. I dette sakramente viser Kristus det lidende menneske sin omsorg og giver det helbredelse, styrke, og livsmod. Man bør derfor henvende sig til sognepræsten så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, el. når ens helbred for alvor er svækket.Enhver,som er vidende om alvorlige sygdomstilfælde i menigheden, især blandt enlige, bør underrette præsten.

Begravelse og bisættelse

 

Dødsfald skal anmeldes til Folkekirkens ministerialbøger i afdødes bopælssogn. Denne anmeldelse og øvrige praktiske forhold i forbindelse med dødsfald ordnes bedst gennem en bedemand. Man bør snarest muligt henvende sig til afdødes katolske sognepræst og aftale alt vedrørende begravelse. Ligbrænding er tilladt.

Messer for afdøde

 

Fra kristendommens første århundreder har det været skik at bede for de afdøde især i forbindelse med den hellige messe. Enhver kan anmode en præst om at få læst messe for en afdød. Det er normal praksis, at man giver præsten en offergave i form af et pengebeløb, som man selv kan bestemme. Det almindelige er 50 kr.