Andre bønner

Bøn til Helligånden

F: Kom Helligånd! Opfyld dine troendes hjerter og antænd i dem din kærligheds ild. Udsend din ånd, og alt vil blive nyskabt,

A: og du vil forny jordens skikkelse.

F: Lad os bede. Gud, du har oplyst de troendes hjerter ved Helligåndens ild. Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret, og altid kunne glæde os ved Hans trøst. Ved Kristus, vor Herre.

A: Amen.

Helligånden er den tredje person i Treenigheden. I den nicænske trosbekendelse kaldes Han "Herren og Levendegøreren", for Han er kilden til nådens liv i enhver døbt. Men Helligånden er også virksom på mange andre måder: Han har inspireret Skrifterne (Bibelen), Han er tilstede i Kirkens hyrder (Paven, biskopper og præster), Han gør sakramenterne til virksomme tegn, Han opbygger Kirken gennem sine nådegaver, og når vi beder, er det Ham, der beder i os.

Bøn for de afdøde

Herre, giv dem den evige hvile, og lad det evige lys lyse for dem. De hvile i fred.

Gennem dåben er vi blevet lemmer på Kristi Mystiske Legeme, Kirken, men der er ikke kun tale et fællesskab her på jorden. Kirken sprænger tid og rum. Den omfatter også helgenerne og alle andre afdøde, der allerede er hos Gud. Men også de sjæle, der endnu har behov for renselse for at blive hellige og få del i den fuldkomne glæde hos Gud, hører med til Kirken. Hele dette fællesskab kaldes "de helliges samfund", og det knyttes sammen gennem bønnen. Vi beder helgenerne gå i forbøn for os hos Gud, og vi beder både under messen og ved andre lejligheder til Gud for de afdøde i skærsilden (renselsesstedet).

Bøn for Kirken

Herre, du har gjort Kirken til et redskab for alle menneskers frelse. Styrk og vejled dem, du har kaldet til at være hyrder for dit folk: Paven, biskopperne og alle præsterne. Giv alle troende i rigt mål Helligåndens gave, så de gennem deres liv bærer vidnesbyrd om din kærlighed og bringer det glade budskab videre til alle mennesker. Amen.

Bøn for kald

Herre, du kalder ethvert menneske til at elske og tjene dig. Jeg beder dig vække troens og styrkens ånd i din Kirke. Kald værdige præster til at tjene dig ved alteret og forkynde dit budskab for alle mennesker. Lad dem, der i ordenslivet skal være et synligt tegn på dit rige, opfyldes af en hellig længsel efter fuldkommenhed. Styrk alle, som du kalder til at leve i ægteskab, så deres indbyrdes kærlighed og troskab vidner om din kærlighed til Kirken. Amen.

Bøn for fred

Barmhjertige Gud, gør din nåde virksom i vore hjerter, så vi ser vort ansvar for alle, der lever i umenneskelig fattigdom og elendighed. Væk hunger og tørst efter retfærdighed hos alle, der kalder dig deres Far. Herre, giv os fred i vore dage, fred i vort indre, fred i vore familier, fred i vort land, fred mellem folkene. Amen.

Bøn for forældre

Herre, tak fordi du har skænket mig mor og far. De gør så meget for mig, og jeg beder dig beskytte dem, så de længe kan være mig nær. Gør mig i stand til at bringe dem glæde, og hjælp os til altid bedre at kunne forstå hinanden og elske hinanden ved at efterligne den hellige familie i Nazaret. Amen.

Bøn for de lidende

Herre, hjælp alle, som er ensomme eller syge. Lad dem mærke, at du er dem nær og elsker dem, og hjælp også os til at gøre noget for dem. Amen.

Tro, håb og kærlighed

Min Gud, du er Sandheden selv, og jeg tror fast på alt, hvad du har åbenbaret, og som den hellige katolske Kirke lærer os at tro. Frem for alt tror jeg på dig som den ene og sande Gud, tre personer i én Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Herre, giv mig en fast tro.

Min Gud, i din store godhed lover du evigt liv til enhver, som tror på dig. Jeg stoler på dit løfte og nærer det faste håb, at du for Jesu Kristi skyld vil skænke mig syndernes forladelse og det evige liv. Herre, giv mig et urokkeligt håb.

Min Gud, jeg elsker dig højere end alt andet, for du er det højeste gode og vor evige lykke. Af kærlighed til dig vil jeg elske min næste som mig selv og tilgive dem, der gør mig ondt. Herre, giv mig en inderlig kærlighed. Amen.

Tro, håb og kærlighed kaldes ofte for de "guddommelige dyder", fordi de udspringer af Gud og har Gud som deres mål. De er Helligåndens gaver, og ved at praktisere dem bliver vi i stand til at leve som Guds sande børn.

Takkebøn

Herre Jesus, tak for alt, hvad du har givet mig. Hjælp mig til at være god, lydig og gavmild mod alle. Jeg beder dig for mine forældre, mine søskende og venner, men også for Paven og for alle, der gør godt. Jeg ønsker, at alle mennesker skal lære dig at kende og komme til at elske dig. For at det må ske vil jeg leve, sådan som du ønsker det. Bliv altid hos mig, Herre

Jesus. Amen.

Bøn til værneengel

Guds engel, du som våger over mig, og i hvis varetægt den guddommelige barmhjertighed har betroet mig. Oplys og beskyt mig, styr og led mig. Amen.

Guds omsorg for menneskene viser sig på mange måder. Et udtryk for Hans kærlighed til os er vor personlige værneengel, et usynligt åndsvæsen, der ser Gud ansigt til ansigt og hjælper os på vor vej til Gud.

Bøn til værnehelgen

Hellige ...! I dåben modtog jeg dit navn. Bed til Gud for mig om en stærk tro, et fast håb og en brændende kærlighed. Stå mig bi, så jeg ligesom dig kæmper den gode strid og engang må modtage livets sejrskrans hos Gud. Amen.

Helgenerne er mennesker, der i særlig grad lod Guds nåde præge deres liv. I hver enkelt af dem viser Gud os en side af sig selv. De tilhører Kirken i Himlen, hvor de hjælper os med deres forbøn. Samtidig er de forbilleder for den jordiske Kirke på vej mod det himmelske mål, helgenerne allerede har nået.

Niels Steensens bøn

Gud, uden dit vink falder intet hår fra hovedet, intet blad fra træet og ingen fugl fra luften, ej heller undslipper nogen tanke sindet, nogen lyd tungen eller nogen bevægelse hånden. Du har indtil nu ført mig ad veje, som var mig ukendte. Før du mig nu ad nådens sti, seende eller blind! Det er lettere for dig at føre mig derhen, hvor du vil, end det er for mig at trække mig tilbage derfra, hvorhen mine længsler drager mig. Amen.

Denne bøn lærer os at have tillid til Guds forsyn (omsorg), sådan som den salige Niels Steensen havde det. Det er ikke så vigtigt, om vi kan forstå Guds plan med os eller ej, for vi ved, at Han er vor kærlige far. Det vigtige er, at vi villigt og tillidsfuldt vandrer ad den vej, Gud fører os, for det er "nådens sti", som fører os til Ham.

Skudbønner

Skudbønner er små bønner, man kan bede hvor som helst og når som helst. Skudbønner er spontane "hjertesuk" til Gud i glæde såvel som i sorg, og de her anførte er kun eksempler. De hjælper os til at ikke at glemme Gud i dagens travlhed.

Kom, Herre Jesus!

Herre, hjælp mig.

Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder.

Herre, alt for dig, og som du vil!

Lovet være Jesus Kristus - i al evighed. Amen.

Jesus, for dig lever jeg! Jesus, for dig dør jeg! Jesus, Din er jeg i liv og død, i tid og i al evighed! Amen.

For Jesu skyld, ved Jesu blod,

udslet min synd, o Fader god.

Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. (Luk 23,46)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen.

Hellige, store Gud, du er her - jeg tilbeder dig.

Maria, fredens dronning, bed for os.