Almindelige bønner

Bønner, som enhver katolik bør kunne udenad.

Korstegnet

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Enhver kristen bøn begynder med korsets tegn. Vi fører højre hånd først til panden, så til brystet og derefter til venstre og højre skulder, samtidig med at vi siger ordene "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen". På denne måde bekender vi vor tro på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Ved samtidig at gøre korsets tegn bekender vi, at Jesus Kristus er vor frelser, der døde på korset for vore synders skyld. Derfor er korstegnet i sig selv en hel lille trosbekendelse, og det bør udføres roligt og andægtigt.

Ære være Faderen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Ære være Faderen er en lovprisning af den Hellige Treenighed. Vi lovpriser Gud, fordi Han er Gud: almægtig, vis og barmhjertig. Ved at bede Ære være Faderen bekender vi også Treenighedens mysterium: én Gud i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Fadervor

Fader vor, du som er i Himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige.

Ske din vilje, som i Himlen således også på jorden.

Giv os i dag vort daglige brød

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).

Amen.

Fadervor er den vigtigste kristne bøn, for det er den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, da de bad Ham lære dem at bede. Hver gang vi beder den, bliver vi mindet om, at vi er Guds børn, og at Jesus er vor bror. I Fadervor beder vi om alle de ting, Gud gerne vil, at vi beder om. Derfor er Fadervor et forbillede for al kristen bøn.

Hil dig, Maria

Hil dig, Maria, fuld af nåde!

Herren er med dig!

Velsignet er du iblandt kvinder,

og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!

bed for os syndere,

nu og i vor dødstime.

Amen.

Gud har udvalgt Maria til at være Jesu mor. Fordi hendes Søn er sand Gud, kalder vi hende med rette Guds Moder. Fordi hun skulle være værdig til at blive Guds moder, bevarede Gud hende for enhver synd og gjorde hende helt og fuldt hellig. Maria på sin side sagde helt og fuldt ja til Guds plan med hende. Derfor er Maria den mest fuldkomne kristen og et forbillede for alle kristne. Hun er også den, hvis forbøn vi særligt beder om, idet vi bruger englens ord ved bebudelsen (Luk 1,28: Herren er med dig, du benådede) og Elisabets hilsen ved besøgelsen (Luk 1,42: Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt).

Den apostoliske trosbekendelse

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,

Himlens og jorden Skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus,

hans énbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden

og født af Jomfru Maria,

har lidt under Pontius Pilatus,

blev korsfæstet, døde

og blevbegravet,

nedfor til Dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd,

hvorfra han skal komme

for at dømme de levende og de døde.

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse,

og det evige liv. Amen.

Den apostoliske trosbekendelse indeholder de vigtigste trossandheder, og enhver kristen bør kunne den udenad. Den kaldes "apostolisk", fordi den sammenfatter apostlenes tro.