Andre kirkelige dokumenter

Mens rundskrivelser og koncilsdokumenter nødvendigvis bevæger sig på et mere alment eller abstrakt niveau, kan man med god ret vente at få klart svar på konkrete spørgsmål, når kurien (den pavelige forvaltning) eller den lokale kirke tager ordet. Det sker f.eks. i form af biskoppelige hyrdebreve, erklæringer fra de regionale bispekonferencer eller dokumenter fra romerske konkregationer eller kommissioner.

Der er tale om en blandet gruppe tekster, der varierer både mht. indhold, form, adressat, aktualitet og grad af forpligtende autoritet. De er samlet her som en service for den, der ønsker at vide, hvad der egentlig er blevet sagt om disse emner.

 

Dokumenter fra Kurien:

"Dignitas personae" - Den menneskelige persons værdighed (pdf) (Troslærekongregationens Instruktion om visse bioetiske spørgsmål)

Dominus Iesus - Herren Jesus [pdf] (Troslærekongregationen, 6. august 2000)

Mindes og Forsones (Den internationale teologiske Kommission, 12. marts 2000)

Præsten og det tredje kristne årtusind (Kongregationen for Gejstligheden, 1999)

Hvor hører de kirkelige bevægelser henne ...? (kardinal Joseph Ratzinger 29. maj 1998)

Directorium Catechisticom Generale - Generel Kateketisk Vejledning (11. august 1997)

Fortolkningen af Bibelen i Kirken (Den pavelige Bibelkommission, 15. april 1993)

 

Dokumenter fra Den nordiske Bispekonference:

De nordiske biskoppers hyrdebrev om Den ekstraordinære Missionsmåned 2019 (10. september 2019)

De nordiske biskoppers hyrdebrev i anledning af Den hellige Thérèse af Lisieux og hendes forældres relikviers pilgrimsrejse i de nordiske lande (2. september 2018)

De nordiske biskoppers hyrdebrev om året for det gudviede liv (26. oktober 2015)

De nordiske biskoppers hyrdebrev om flygtningesituationen (oktober 2015)

Biskop Czeslaw Kozons hyrdebrev om Troens år (1. oktober 2012)

Biskop Czeslaw Konzons hyrdebrev i anledning af fasten (2011)

De nordiske biskoppers hyrdebrev om voksenkatekumenatet (2010)

De nordiske biskoppers hyrdebrev til familiekongressen i Jönköping (14.-16. maj 2010)

Hyrdebrev om helligholdelse af søndagen (pdf, november 2009)

Den nordiske bispekonference beklager offentliggørelsen af tegninger af Profeten Mohammed (2. februar 2005)

At elske Livet - Hyrdebrev (30. december 2005)

Udtalelse om genetikkens muligheder og risici (18. september 2002)

At tage vare på livet (11. februar 2002)

Retningslinjer for katekese i Norden (Marts 1999)