Den kirkelige Domstol

I ethvert bispedømme findes en domstol bestående af en formand (vicarius iudicialis), der på biskoppens vegne har den ordinære dømmende myndighed, samt en passende antal dommere.

Formanden og dommerne udnævnes på tid (fx 5 år). Domstolen er kompetent i alle kirkelige sager, der ikke af kirkeretten udtrykkeligt er undtaget, eller som biskoppen forbeholder sig selv. Kirkeretten har nøje fastlagt domstolenes forretningsgang. Formanden skal være præst, de øvrige dommere kan være diakoner og lægfolk. Langt de fleste sager er ægteskabssager, hvor et kollegium af tre dommere prøver gyldigheden, henholdsvis ugyldigheden af et ægteskab. Hvis et ægteskab kendes ugyldigt indgået, er parterne frie til at gifte sig igen kirkeligt. Domstolens sekretariat er på bispekontoret. I spørgsmål om prøvelse af ægteskaber kan man henvende sig til sekretariatet eller til en katolsk præst.

Domstolens arbejde i forhold til ægteskabssagerne begynder først når en part ansøger om at få erklæret sit tidligere – og nu forliste – ægteskab ugyldigt i en kirkelig sammenhæng, samt når den pågældende part kan bevise at ægteskabet allerede er opløst ved skilsmisse, for derved ikke at komme i konflikt med civilretten.

Den kirkeretslige virkning ved et ægteskab som erklæres ugyldigt indgået i en kirkeretslig sammenhæng er, at parterne efterfølgende vil have mulighed for at indgå i et nyt ægteskab i Den Katolske Kirke, såfremt de måtte ønske dette. Kirken har derfor ingen indflydelse på om parterne i stedet blot måtte ønske at indgå et civilt ægteskab – uden om den Katolske Kirke – men forbeholder sig alene retten til at stille visse krav til at parterne kan blive gift i den Katolske Kirke. En ægteskabssag i den Katolske Kirke kan således alene betragtes som værende et kirkeligt supplement til en civilretslig ægteskabssag, som allerede formelt er blevet afsluttet hos de civile myndigheder.

Adresse:
Gl. Kongevej 15,                    (Vis på kort)
1610 København V. 

E-mail: domstolkatolsk.dk

Ansøgninger: rvzkatolsk.dk

Tlf: 33 55 60 06 

OBS.: Den kirkelige domstol holder ferie i juli.

Retsvikar:
Jan Hansen

Defensor vinculi:
Michal Bienkowski, Vito Gilberto Vinciguerra    

Øvrige dommere:

Allen Courteau, Lars Messerschmidt, Fabrizio Milazzo, Kaare H. Nielsen og Vasyl Tykhovych

Notar:
Luigi Farina

Sekretær: Rikke Von Zastrow

Konsulent:
Jørgen Thiesen (Hjælper ansøgere med, at udfylde anmodninger om sager man ønsker behandlet i Den Kirkelige Domstol, samt giver vejledning og råd)

------

Ønsker du en ugyldighedserklæring af dit tidligere ægteskab, så klik her

If you would like a declaration of invalidity of your previous marriage, click here