Bibelen - menneskeord eller Guds Ord?

Bibelen, en verdens-bestseller og også verdens mest læste bog, er i virkeligheden en samling bøger af forskellige forfattere. Den blev nedskrevet mellem ca. 1000 f. Kr. og ca. 100 e. Kr. Litteraturgrenene er lige så forskellige som forfatterne. Der findes prosa (beretninger, slægtstavler og fortællinger), poetiske tekster som digte, bønner, sange og meget andet.

Ordet bibel kommer af det græske ord biblia, der betyder bøger

Det gamle Testamente har katolikkerne til fælles med jøderne, dog med nogle forskelle. Jøder (og protestanter) anser kun de 39 skrifter, som er skrevet på hebraisk, for ægte. Katolikker anerkender derimod sammen med de ortodokse kirker også nogle bøger og tekster, som er skrevet på græsk og findes i Septuaginta (den græske oversættelse af Det gamle Testamente). På dansk er disse skrifter normalt ikke med i de almindelige udgaver af Bibelen, men må købes som et særskilt tillæg. Disse bøger kaldes apokryfer eller apokryfe bøger, (af græsk apokryfos, "skjult"). De var ikke godkendt til læsning ved den fælles gudstjeneste i synagogen, men ikke desto mindre værdsatte som privat opbyggelig læsning. De kaldes også for "deuterokanoniske", dvs. anden rangs kanoniske bøger. 

Det nye Testamente er derimod ens for alle kristne og består af 27 skrifter: fire evangelier (Matthæus, Markus, Lukas og Johannes), Apostlenes Gerninger og Johannes' Åbenbaring samt et antal breve til forskellige menigheder. 

Bibelen er i sin helhed Guds ord, hvori Gud åbenbarer sig selv. Den fortæller historien om Guds pagt(dvs. en slags aftale eller kontrakt) med mennesker - først i Det gamle Testamente med Israel, som Gud udvælger sig som sit ejendomsfolk, og derefter i Det nye Testamente, hvor Gud slutter en ny pagt ved Jesu blod.

Skriftens inspiration og Guds åbenbaring

Bibelen er blevet til under Helligåndens virke og har Gud som kilde. Han er den, som tager initiativet Denne inspiration er ikke foregået, uden at Gud har brugt mennesker. Gud gjorde netop brug af mennesker og menneskelige egenskaber (f.eks. forfatternes særheder), da skriftens bøger blev til. Forfatterne er forfattere i egentlig forstand; men det, Helligånden vil formidle gennem skrifterne, har Den selv som autoritet. De hellige skrifter udtrykker den sandhed, Gud har villet udtrykke med henblik på, at mennesker kunne lære ham at kende og leve i fællesskab med ham.

Katolikker taler ikke om en verbalinspiration, som om Gud havde dikteret ord for ord. Derfor står skabelsesberetningen i 1. Mosebog heller ikke i modstrid med andre forklaringsmodeller. Skabelsesberetningen er nemlig ikke en naturvidenskabelig beretning om verdens tilblivelse. Den er nærmere en sang om Skaberen, som fortæller, at alt i verden har sin kilde i Gud. Alt, hvad der ånder og lever, er Guds skaberværk. Alt liv strømmer fra Gud, livets kilde. Derom har forfatteren af skabelsesberetningen skrevet - i datidens sprog og ud fra sin egen verdensforståelse. 

Når katolikker taler om, at Bibelens ord er inspireret af Gud, mener de noget helt andet. Der er tale om noget større. I Bibelens ord giver Gud sig selv til kende. Ad veje, vi hverken kan forstå eller forklare, har han grebet ind i tilblivelsen af Bibelen. Bibelen udtaler sig ikke ufejlbarligt vedr. politik, geologi og botanik. I stedet for åbenbarer Gud sig i sit ord og tilbyder menneskene sin frelse. Gud kalder til fællesskab med sig. Åbenbaringens højdepunkt nås i Jesus Kristus, som gennem sit liv, sin død og opstandelse åbenbares som Guds søn. Han er det endegyldige frelsestilbud til verden.  

Når Den katolske Kirke understreger, at der efter Jesus Kristus og afslutningen af de nytestamentlige skrifter ikke findes nogen almengyldig åbenbaring, betyder dette, at Gud har sagt alt i sit ord. Indholdsmæssigt er der altså intet nyt at tilføje. Dette hindrer selvfølgelig ikke Gud i sin almagt i at røre ved menneskers hjerter og oplyse dem til en dybere forståelse af hans åbenbaring. Gud kan åbenbare sig den dag i dag; men den normgivende og forpligtende åbenbaring for alle kristne er afsluttet i Jesus Kristus.

Det nye Testamentes tilblivelse

Det var ikke et program eller nogle teoretiske spekulationer, der førte til tilblivelsen af Det nye Testamente. Baggrunden var i stedet en konkret livshistorie om et historisk menneske, nemlig Jesus af Nazareth. Han blev forkyndt som Guds Søn og verdens frelser. Dette har de forskellige tekster til fælles.

Det, man vidste om Jesus, var ikke nok til en fuldstændig biografi. Det var blot brudstykker af hans historie, anekdoter, korte Jesus-ord og fortællinger, som blev fortalt videre, når Jesus-troende mødtes. Sådan blev de fortalt videre i årtier, uden at nogen skrev noget ned. Det ældste evangelium, Markusevangeliet, blev først skrevet omkring 70 e. Kr., dvs. ca. 40 år efter Jesu død og opstandelse Den mundtlige fortælling holdt den unge kirkes viden om Jesus levende, selv om den blev forandret og udbygget med nye fortolkninger. Overleveringen var en levende proces, hvori indgik forskellige menigheder, mennesker og fortolkninger. 

Paulus' breve, som blev skrevet i midten af 1. århundrede, er de ældste kristne skrifter, endnu ældre end evangelierne. Hvis vi ikke havde evangelierne, ville vi dog have svært ved at forstå den person og den historie, Paulus forkynder. Paulus gengiver ikke fortællende, hvem denne Jesus er. Han reflekterer som teolog over Jesu budskab og historie. Den teologiske tanke har dermed altid været til stede i kirken.   

Bemærkelsesværdigt er det, at Paulus' breve er blevet til ca. 20 år efter Jesu død og ca. 20 år før det ældste evangelium. Vi mener tit, at vi i evangelierne kommer rigtig tæt på den historiske Jesus. Det er, som om vi næsten kan røre ved ham. Det fortællende sprog gør, at vi oplever at være tæt på de historiske hændelser og midt inde i historien. Paulus' breve derimod fortolkes gang på gang som indtørret og kedelig teologi, abstrakt filosofi og tænkning, som ikke har så meget med den rigtige og oprindelige historie at gøre. Men det er en fejltagelse. Paulus er faktisk den, der er tættest på den historiske Jesus, og denne ivrige forkynder står med sin forkyndelse inde for det, Jesus forkyndte og gjorde. Både hos Paulus og i evangelierne kommer menighedens tro til orde. Det er troen på Jesu nye liv hos Gud efter opstandelsen fra de døde samt hans nærhed i Helligånden, som de mennesker erfarer, der stoler på ham - dengang som i dag.