Biskopperne

Biskop Johannes von Euch, apostoliske præfekt 1884-1892, apostolisk vikar 1892-1922. Født i Meppen i Hannover.

Under biskop von Euch skete der en betydelig konsolidering af den katolske kirke i Danmark. Antallet af katolikker steg fra ca. 5.000 til ca. 25.000.Mange præster og ordensfolk kom til landet, og der oprettedes mange nye sogne, ligesom der byggedes kirker, hospitaler og skoler i betydeligt antal.Trods krigen i 1864 var den tyskfødte biskop særdeles populær. Han var en energisk og succesrig missionær af den gamle type.

 

Biskop Josef Brems, apostolisk vikar 1922-1938. Født i Testelt i Belgien. Medlem af Præmonstratenserordenen.

Mellemkrigstiden, hvor biskop Brems virkede som apostolisk vikar, var en vanskelig periode for den katolske kirke i Danmark. Blandt andet var den præget af integrationsvanskeligheder med de polske katolikker i landet. 

Biskop Brems lagde vægt på at styrke de spredte katolikkers fællesskabs- følelse med møder, stævner og kirkelige fester. Samtidig arbejdede han ivrigt for den religiøse fordybelse, blandt andet ved hjælp af retrætedage og åndelige excercitier. 

Biskop Theodor Suhr, apostolisk vikar 1938-1953, biskop af København 1953-1964. Født i Nyborg. Benediktiner.

Med stor myndighed styrkede biskop Suhr bispedømmet indadtil og bragte orden i finanserne. Han medvirkede til at gøre katolicismen mere dansk og styrkede kirkens anseelse i det danske samfund. Det lykkes ham at føre den katolske kirke i Danmark gennem Den anden Verdenskrig uden nævneværdige spændinger, selvom katolikkerne og ikke mindst præster og ordensfolk havde forskellige nationale tilhørsforhold. Biskop Suhr udvirkede Det apostoliske Vikariats ophøjelse til bispedømme i 1953. Han måtte trække sig pga. hel- bredsproblemer i 1964, men levede alligevel indtil 1997. 

 

Biskop Hans Ludvig Martensen, biskop af København 1965-1995,. Født i København. Jesuit. Død 13. marts 2012.

 Biskop Martensen gennemførte Det andet Vatikankoncils beslutninger i bispedømmet. Dette var en omfattende, langvarig og vanskelig proces, der berørte snart sagt alle sider af kirkens liv. Han gav - i overensstemmelse med de danske frihedstraditioner - det katolske lægfolk større indflydelse på kirkens administration, end det var almindeligt andre steder i Den katolske Kirke. På forbilledlig vis arbejde han for, at de mange nye katolikker af udenlandsk herkomst faldt til i den katolske kirke her i landet. Biskop Martensen spillede som teolog en fremtrædende rolle i det økumeniske arbejde både i Danmark og internationalt og var kendt som en fremragende prædikant. Han ledede de omfattende forberedelser til pavens besøg i Danmark i 1989.

 

Biskop Czeslaw Kozon, biskop af København 1995- . Født 17. november 1951 i Idestrup på Falster. Præsteviet 6. januar 1979 i Sankt Ansgars Kirke og bispeviet 7. maj 1995 samme sted. Den nuværende katolske biskop af København. I sit første halve år som præst, var han præst ved Sankt Ansgars Kirke.