Introduktion til Den katolske Kirke

Den katolske Kirke findes over hele verden, altså også her i Danmark. Den er lige så mangfoldig som de forskellige kulturer og mennesker, den består af. I modsætning til de protestantiske stats- og nationalkirker er den nemlig ikke knyttet til en bestemt nation eller et bestemt folkeslag. Den er universel og global, som på græsk betyder "katolsk". I dag lever der ca. 1,2 milliard katolikker verden over, heraf ca. 40.000 i Danmark.

Den danske katolske kirke viser på en særlig måde Den katolske Kirkes univeralitet og internationalitet. Lige så sammensat som Den katolske Kirke er verden over, lige så sammensat er den også her i landet, hvor det er mennesker fra alle verdens hjørner og kanter, der udgør de danske katolske menigheder. De største grupper udgøres af vietnamesere, tamilere og polakker; men der er også folk fra Sydamerika, Afrika og Australien og mange flere.

Den katolske Kirke er international, og dermed er den også et tydeligt billede på, hvad katolikker bekender i trosbekendelsen, når de siger: Jeg tror på den hellige katolske (dvs. almindelige) kirke. "Katolsk" er synonym for universel, altomfattende, almindelig og dækker derfor mere end Den romersk katolske Kirke. Da ordet katolsk første gang blev brugt i slutningen af 2. århundrede, var det ikke som udtryk for et trossamfund, men for det, som den kristne kirke skulle være: et fællesskab, som står åbent for alle dem, der ønsker at dele liv og tro. 'Altomfattende' er det, Den katolske Kirke dybest set er: en kirke, som overskrider grænser og som er åben for alle. Katolikker er kristne. De døbes ligesom medlemmerne af Folkekirken, Den apostolske Kirke, Pinsekirken m.fl. De beder som alle andre kristne Fader Vor og tror på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. De beder den samme trosbekendelse som de protestantiske kirker. De læser Bibelen og ærer den som Guds Ord.  Men alligevel er der forskelle. Dem kan du læse om i dette materiale. 

Måske spørger du dig selv, hvem der har stiftet Den katolske Kirke, og hvornår den er blevet til. Katolikker er overbeviste om, at det er Jesus, der har grundlagt Den katolske Kirke. Det skal du ikke forstå som, at Jesus har skabt Den katolske Kirkes organisation, som vi kender den i dag. Men Jesus er Den katolske Kirkes grund(lag), og på grund(laget) af hans forkyndelse er kirken blevet til.  

Nogle siger, at Pinsedag er Kirkens fødselsdag. Den katolske Kirke opstod imidlertid ikke Pinsedag, da Helligånden kom over disciplene. Kirken eksisterede allerede før (ApG 1,15); men Pinsedag blev den på en særlig måde fyldt med Helligåndens kraft fra det høje. Jesus havde, mens han levede, samlet disciplene om sig. Og disse mennesker holdt sammen, efter at Jesus var blevet slået ihjel og forkastet af størstedelen af folket. Der har heller aldrig været en kirkeløs tid efter Jesu død, for hans første disciple samledes i husene for at bryde brødet (forgængeren for gudstjenesten og mindes Jesus), og de bad i de jødiske synagoger. 

Ordet kirke/menighed forekommer mange steder i Det nye Testamente. Det betegner enten lokalkirken eller (hus)menigheden eller den verdensomspændende forsamling af kristne. Fælles for alle disse menigheder er, at man ikke bliver født ind i kirken, som man gjorde i den jødiske menighed; men det er i stedet Gud, der efter Jesu død og opstandelse begynder at samle sig et folk. I dette folk og denne kirke døbes man ind. De kristne menigheder i Det nye Testamente var meget forskellige. De var slet ikke ensartede. Men de første kristne var overbeviste om, at man ikke kunne være kristen for sig selv. Hvis man kom til tro på Jesus Kristus og ville leve i venskab med ham, så kunne dette kun ske inden for fællesskabet af de troende.  Allerede fra kirkens første tider har den derfor opfattet sig selv som et fællesskab, der skulle gå ud og forkynde.  Og det er også dens opgave den dag i dag.